Chính sách chất lượng

  1. Liên tục cải cách đơn giản thủ tục hành chính và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm định hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và luôn ở trạng thái tốt nhất để tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi đến tham gia kiểm định.
  2. Củng cố, xây dựng và đảm bảo đội ngũ viên chức, người lao động có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng giao tiếp ứng xử văn minh và tăng cường đầu tư, phát triển cơ sở vật chất để kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng ở mức độ cao nhất.
  3. Ứng dụng sáng kiến cải tiến, thành tựu khoa học vào công tác kiểm định để đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.
  4. Giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định.
  5. Thường xuyên cải tiến, nâng cao hiệu lực và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *