Về việc kiểm định phương tiện có Giấy hẹn trả kết quả Giấy chứng nhận đăng ký