Hướng dẫn thực hiện Thông tư 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 của Bộ GTVT